HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Je studieresultaten zijn belangrijk. Door het studiejaar heen heeft elke opleiding een aantal beoordelingsmomenten.

Beoordeling

Hoe deze beoordelingsmomenten verlopen wordt omschreven in de Onderwijs- en Examenregelingen (OER). De examencommissie ziet er op toe dat studenten voldoen aan de voorwaarden van kennis, inzicht en vaardigheden nodig voor het verkrijgen van hun graad.

Wijziging programma
Elke wijziging in je examenprogramma moet worden goedgekeurd door de examencommissie. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland gaat, een vrijstelling aanvraagt of van opleiding wilt veranderen. Ook een BSA wordt door de examencommissie vastgesteld.

Examencommissie

Elke school heeft een eigen examencommissie. Je kunt bij hen terecht voor allerlei verzoeken die te maken hebben met tentamens, bijvoorbeeld - herkansingen, geldigheidsduur studiepunten en meer. Ook een exchange of project in het buitenland moet (vooraf) goedgekeurd worden door de examencommissie.


Kerntaken

• verlenen vrijstellingen

• goedkeuren overname studiepunten
• maatregelen bij fraude/ plagiaat
• waarborgen kwaliteit van tentamens
• klachten beoordeling tentamens

• uitbrengen BSA


De examencommissie is onafhankelijk binnen de opleiding.

Hier vind je een overzicht van alle examencommissies. Je kunt per e-mail contact opnemen met de ambtelijk secretaris.

Bindend studieadvies (BSA)

Iedere opleiding heeft een duidelijke norm gesteld waaraan studenten in het eerste jaar tenminste moeten voldoen. Als je aan het einde van het eerste jaar niet voldaan hebt aan deze norm, kom je in aanmerking voor een bindend studieadvies (BSA). Lees hier meer over het BSA en het studieadvies in het algemeen.

Wat als je studie niet goed loopt?

Als je studie niet goed loopt is het belangrijk om tijdig hulp te zoeken. Neem contact op met je tutor.


Studentendecanen kunnen je bijstaand als je studievertraging oploopt (of dreigt op te lopen).


Lees ook meer over studeren met een functiebeperking.

Vrijstelling of overname studiepunten

Kijk hier voor de procedure aanvraag vrijstelling of overname studiepunten bij o.a. alternatieve leerwegen, exchange of interne overplaatsingen.

Aanvragen diploma

Diploma’s worden iedere maand aangevraagd. Kijk hier voor de planning van deze aanvragen. Als je vragen hebt neem dan contact op met HKU Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl.

Oneens met beoordeling?

Ben je het oneens met een beslissing over studiepunten, vrijstelling of beoordeling? Een beroep moet je binnen zes weken na de betreffende beslissing indienen bij het loket.