HKU Studentportal
HKU Studentportal
 • Volg ons op facebook
 • Volg ons op twitter

In de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2018 kreeg de opleiding HKU Muziek en Technologie van studenten een aantal hoge scores en er kwamen een aantal verbeterpunten naar boven.

Vragen

In geval van vragen kan je altijd je tutor, docent, of school-directeur (Jeroen van Iterson) opzoeken. Spreek ze aan in de gang of zoek ze op in docentenkamers 1.38/1.55. Mailen kan ook, het adres is altijd voornaam.volledigeachternaam@hku.nl. MT is allesbehalve een hiërarchische   organisatie. Tutoren, docenten en school-directeur zijn gemakkelijk benaderbaar dus maak daar gebruik van!

Bedankt!

Allereerst bedankt voor het invullen van de enquete! De resultaten geven ons waardevolle inzichten die we vervolgens kunnen omzetten in een aantal acties. Hieronder vind je een overzicht, een analyse en de acties die we gaan ondernemen o.a. naar aanleiding van deze uitkomsten.

Hoe staan we er voor?

In algemene zin zie je in het overzicht dat HKU Muziek en Technologie stabiel is ten opzichte van het jaar daarvoor: in sommige categorieën een lichte daling, in andere een lichte stijging. Een significante stijging is te zien op De informatie over de opzet van de opleiding, dit is terug te voeren op de invoering van Sirius, waarin lesreeksen in detail beschreven worden. Op de nieuwe categorieën 'uitdagend onderwijs' en 'internationalisering' scoren we positief ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Kijk je naar Muziek en Technologie in vergelijking met het HKU-gemiddelde dan zie je dat we op alle punten - behalve op het studierooster - hoog scoren.

Waar kan het beter?

Een aantal zaken is aandachtspunt ten opzichte van het landelijke gemiddelde:
 • Het studierooster
  De roostersoftware Untis die door heel de HKU gebruikt wordt strookt slecht met de onderwijsopzet van M&T, wat tot problemen leidt. Zo kan de roosteraar niet goed de implicatie zien van roosterwijzigingen voor individuele studenten, en is het niet mogelijk voor studenten roosters gebaseerd op keuzetrajecten te maken. Actie naar aanleiding van dit punt: er is een HKU breed project opgezet op het vlak van rooster- en inzetplanning. Hiermee wordt HKU breed de problematiek op dit vlak aangepakt.
 • De digitale leeromgeving
  Deze score is lastig te plaatsen aangezien uit interne evaluaties, gesprekken met studentvertegenwoordigers, etc. juist een redelijk positief beeld op dit gebied te zien is, met name door Orion en Sirius. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze score veroorzaakt wordt doordat de enquete over het algemeen door studenten uit jaar 1 ingevuld wordt: in jaar 1 zijn meer systemen in gebruik dan in de rest van de studie waardoor het overzicht lastig kan zijn. Waar op dit vlak in jaar 2 t/m 4 al een slag gemaakt is met Sirius, wat het overzicht heeft vereenvoudigd, loopt jaar 1 hier nog in achter. Dit studiejaar zal de propedeuse ook mee gaan draaien in Sirius, en worden systemen verder gestroomlijnd. Verder loopt er een onderzoek naar de opvolging van het studievolgsysteem Orion.
 • Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek
  Er wordt het komende schooljaar extra aandacht besteed aan uitwisselen tussen docenten van kennis en ervaring bij begeleiding van geschreven werk. Daarbij worden ook de tutorials voor het schrijven van de paper en supportive narrative tegen het licht gehouden.
 • De groepsgrootte bij hoorcolleges
  Hoorcolleges komen beperkt en vrijwel alleen in jaar 1 voor. Doordat er bovengemiddeld veel inschrijvingen waren in jaar 1 in het studiejaar 17_18, is deze jaargroep bovengemiddeld groot. Dat heeft een negatieve invloed op de groepsgrootte bij hoorcolleges. De studieleiding houdt in de gaten of colleges niet gesplitst moeten worden.

Verdere actiepunten

 • De opzet van de uitleen, ook in relatie tot ondersteuning van de studio's en de M&T-projecten, wordt tegen het licht gehouden en herzien.
 • Er is een vooronderzoek in gang gezet voor het ontwikkelen van de opvolger van Orion, Orion2.
 • Nu Sirius in alle jaren in gebruik is, gaan de modulebeschrijvingen in Osiris tegen het licht gehouden worden.
 • Er komt een black box, een project ruimte waar onder andere geëxperimenteerd kan worden met variabele en virtuele akoestiek.
 • Verschillende leslokalen worden akoestisch verbeterd.
 • Het geluidslek tussen studio 2 en 3 gaat aangepakt worden.

Download resultaten 2018

- Download hier de resultaten van de richtingen Audio Design en Sound Design

- Download hier de resultaten van de richtingen Composition Electronic Music, Composition for the Media, Composition and Music Production, Music Design for Games and Interaction

- Download hier de resultaten van de Master of Music