HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Als HKU zijn we steeds bezig met het verzorgen van het beste onderwijs voor onze studenten.

Kwaliteitsafspraken

Er is geld vrijgekomen uit de besparingen die zijn voortgekomen uit de invoering van het leenstelsel (ipv basisbeurs). Deze worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. HKU heeft in kwaliteitsafspraken vastgelegd waaraan dit extra geld tot en met 2024 wordt besteed.

Tot standkoming kwaliteitsafspraken

Op basis van evaluaties zoals de NSE en input van de medezeggenschapsraad (CMR) en opleidingscommissies (OC’s), zijn een aantal voorstellen geformuleerd. Deze voorstellen zijn tijdens HKU Café’s voorgelegd aan studenten en docenten. De input vanuit deze sessies heeft geleid tot de kwaliteitsafspraken 2019-2024.

HKU kwaliteitsafspraken

HKU gaat in de komende jaren investeren in de kwaliteit van:
• Kleinschalig onderwijs
HKU investeert in extra onderwijspersoneel. Daarmee hebben we nu meer docenten per student beschikbaar dan voorheen.

• Studentwelzijn
In 2019 onderzoeken we hoe we studentenwelzijn kunnen bevorderen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek ontwikkelen we passende activiteiten.

Flexibel onderwijs
Studenten de komende jaren meer mogelijkheden bieden om hun eigen studiepad vorm te geven, binnen of buiten HKU. Bijv. door meer ruimte in het onderwijsprogramma om onderwijs/ minor te kunnen volgen buiten je eigen opleiding. Hiervoor worden begeleiding en administratieve processen zo ingericht dat ze flexibel onderwijs ondersteunen.

Digitale leer- en werkomgeving
Een digitale leer- en werkomgeving creëren die studenten beter faciliteert in de uitvoering van hun studie. De interne uitwisseling van informatie over onderwijsgerelateerde zaken zal daarmee verbeteren. In 2019 onderzoeken we de wensen en mogelijkheden voor zo’n digitale leer- en werkomgeving, om er in de jaren daarna daadwerkelijk mee aan de slag te kunnen.

Werkplaatsen
HKU vergroot de capaciteit van de werkplaatsen. Werkplaatsmedewerkers krijgen meer uren voor o.a. instructie en begeleiding.

Cultuurparticipatie
Studenten stimuleren en faciliteren om actief onderdeel uit te maken van de culturele en creatieve sector in de regio Utrecht. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden om daarvoor, via afspraken met culturele instellingen in de regio Utrecht, een HKU-Cultuurpas te introduceren.

Aanspreekpunten

De CMR neemt een belangrijke rol in dit proces. Je kunt altijd contact opnemen met iemand van de CMR als je vragen hebt.

Heb je specifieke vragen? Neem contact op via kwaliteitsafspraken@hku.nl

Proces en planning

maand actviteit
Medio oktober 2x HKU Café met name met leden CMR, OC’s ,en klassevertegenwoordigers
november kwaliteitsafspraken bespreken met directeuren. Daarna voor akkoord naar CvB en CMR.
1 januari 2019 kwaliteitsafspraken HKU zijn vastgesteld door het CvB

De kwaliteitsafspraken zijn een bijlage bij het Instellingsplan 2019-20104

Achtergrond kwaliteitsafspraken

Voor uitleg over kwaliteitsafspraken en de besteding van de studievoorschotmiddelen, kijk op www.iso.nl/kwaliteitsafspraken