HKU Studentportal
HKU Studentportal
  • Volg ons op facebook
  • Volg ons op twitter

Op deze pagina vind je een toelichting op de verschillende vormen van medezeggenschap bij HKU en HKU Beeldende Kunst

Algemeen

Het is van vitaal belang om op allerlei manieren met elkaar in gesprek te zijn over het onderwijs dat gegeven wordt. Dit gesprek vindt zowel langs officiële als informele kanalen plaats. Hieronder een overzicht.

Terugkoppeling NSE en EVAL

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Daarnaast geven studenten hun mening in de evaluatie (EVAL), georganiseerd door de opleiding Beeldende Kunst.In februari 2019 is voor iedere studierichting een evaluatie gehouden over het studieprogramma van semester 1 2018-2019. Er zijn verslagen gemaakt van de bevindingen en tevens  zijn de actiepunten die hieruit voortvloeien benoemd:

Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)

CMR is de centrale gesprekspartner van het College van Bestuur en adviseert op schoolniveau over het beleid. Vanuit de school nemen twee tot drie personen deel aan de CMR. De leden worden in september benoemd. Voor studentleden is een beurs beschikbaar. Docenten worden in uren vergoed. Lees hier meer over de CMR en haar samenstelling.

Opleidingscommissie (OC)

Een opleidingscommissie (OC) vertegenwoordigt alle studenten en docenten van een opleiding. Elke school heeft een eigen opleidingscommissie. Voor HKU Beeldende Kunst (Fine Art, Docent Beeldend voltijd, Docent Beeldend deeltijd en MA programme Fine Art) bestaat deze uit vier studenten en vier docenten.

Docentleden hebben voor een periode van drie jaar zitting in de OC, studentleden voor een periode van één jaar. In het begin van een studiejaar zijn er verkiezingen.

De kerntaak van een OC is advisering over alle zaken die het onderwijs betreffen. De OC signaleert en adviseert, maar lost geconstateerde problemen niet zelf op. Dat laatste is de taak van de schooldirecteur. Een belangrijk punt van aandacht is het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. Kwaliteitszorg is eveneens een belangrijk onderwerp. Voor studentleden is een financiële vergoeding beschikbaar. Docenten krijgen er uren voor. Elders op deze pagina vind je de samenstelling van de OC Beeldende Kunst 2017-2018.

Klassenvertegenwoordiging

Elke klas heeft minstens één klassenvertegenwoordiger. De klassenvertegenwoordiger heeft de volgende taken:

  • de klas waarvoor hij als klassenvertegenwoordiger is aangewezen vertegenwoordigen bij studieleider en opleidingscommissie;
  • de studieleider en opleidingscommissie informeren over de gang van zaken in en mogelijke klachten vanuit de klas;
  • suggesties doen bij de studieleider en opleidingscommissie namens de klas.

 

Deze klassenvertegenwoordiging bespreekt elk blok samen met de tutor en de studieleider het onderwijs aan de hand van de onderwijsevaluaties. De klassenvertegenwoordiger heeft de taak hiervoor van tevoren input te verzamelen bij klasgenoten en na afloop de klas te informeren over het besprokene. Er worden notulen gemaakt die als basis dienen voor de agenda van de volgende keer. Naast de CMR en de OC kan ook aan klassenvertegenwoordiger gevraagd worden mee te denken over schoolontwikkelingen. De klassenvertegenwoordiger woont ten minste tweemaal per jaar een overleg van de opleidingscommissie bij. Voor vertegenwoordigers is een beurs beschikbaar.

2018-2019

OC Beeldende Kunst

Docentleden


Studentleden

 

Meer informatie

Klassenvertegenwoordigers

  • Klassenvertegenwoordigers School Beeldende Kunst (pdf) met e-mailadres